Seacon Square

ไอเดียเจ๋ง! ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เท้ากดลิฟท์ แทนมือ เลี่ยงโควิด

เท้ากดลิฟท์ เฟซบุ๊ก Seacon Square l ซีคอนสแควร์ โพสต์ภาพ ลิฟท์สำหรับใช้บริการขึ้น-ลง ภายในศูนย์การค้า ซีคอนสแควร์ สาขาศรีนครินทร์