SHA

ททท. ดึงประชาชนตรวจสอบ NextSHA หวังสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุคโควิด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดึงประชาชนตรวจสอบ NextSHA กระตุ้นผู้ประกอบการให้เห็นความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยว