Skydoctor

อนุทิน เผย Skydoctor ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลรอดชีวิต

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Skydoctor) ช่วยลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล