SMART 4 FOOD TRUCK

คนรุ่นใหม่ต้องลอง Food Truck ธุรกิจติดล้อ เงินล้าน

เริ่มแล้วงาน Thailand Industry Expo 2019 พร้อมชมธุรกิจติดล้อ Food Truck ระดับมาตรฐาน สร้างเงินล้านได้ไม่ยาก ชูจุดขาย “SMART 4 FOOD TRUCK” […]