Smart Money

ไม่ต้องมีคนค้ำ! สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ปล่อยกู้ 1 ล้านบาท

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money โดยธนาคารกรุงไทย ปล่อยกู้วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย หรือสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาท