Solidarity Trail

โฆษกรัฐบาล เผยไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศแรกร่วมทดลองงานวิจัยกับ องค์การอนามัยโลก

“นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” ไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศแรกที่ ร่วมการวิจัย “Solidarity Trail” หรือ “การทดลองอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” กับ องค์การอนามัยโลก