Superfood

ไข่ผำ จากวัตถุดิบอาหารพื้นบ้านสู่ Superfood ของโลกกับฉายา กรีนคาเวียร์

ไข่ผำ หรือ ผำ ไข่น้ำ ไข่แหน พืชขนาดเล็กที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากนักในแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกพืชชนิดนี้ต่างกันโดย ภาคเหนือเรียก ผำ ภาคกลางเรียก ไข่น้ำ ส่วนคนอีสานเรียก ไข่ผำ