Taitosmith

The Space Someone คุยกับ Taitosmith ความเชื่อ “ดนตรีเปลี่ยนโลกได้” (คลิป)

Taitosmith ไททศมิตร ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ The Space Someone ในฐานะวงดนตรีที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสาร