Tax

ยักษ์ใหญ่เตรียมตัว! ‘UK’ จะเรียกเก็บ ภาษีดิจิทัล 2%

พี่บิ๊กของธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีคงต้องมีการลุกขึ้นเต้นกันบ้าง เมื่อมีประกาศอย่างเป็นทางการจาก สหราชอาณาจักร ว่าต้องการจะเก็บ ภาษีดิจิทัล 2% จากรายไ […]