TAXI-METER

เริ่มแล้ววันนี้! แท็กซี่มิเตอร์ เพิ่มค่าบริการสัมภาระ4รายการเริ่มต้นชิ้นละ20บาทสูงสุดถึงชิ้นละ100บาท0

เริ่มแล้ววันนี้! แท็กซี่มิเตอร์ เพิ่มค่าบริการ สัมภาระ เริ่มต้นชิ้นละ20บาท เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง