TELE-MEDICINE

ห่างไกล โควิด19 ! โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บริการหาหมอผ่านมือถือ

โควิด19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามมาตรการรักษาระยะห่าง