Thermoscan

ไวรัสโคโรนา กรมควบคุมโรค แจงการเฝ้าระวังอุณหภูมิผู้โดยสารด้วย Thermoscan

ไวรัสโคโรนา 26 มค. 63 กรมควบคุมโรค เรื่อง ชี้แจงความเข้าใจจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับการดำเนินการเฝ้าระวังอุณหภูมิผู้โดยสาร

สนามบิน เชียงใหม่ เร่ง!! ติดเครื่อง Thermoscan คัดกรองผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสจากจีน

วันที่ (5 ม.ค.) นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เชียงใหม่ มอบหมายให้ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อ