TRUEใช้งานไม่ได้

ลูกค้าเดือด! เครือข่าย ทรูล่ม หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย

วันที่ 18 ก.พ. เวลา 16.00 น. สัญญาณเครือข่ายทรู หรือ TRUE ไม่สามารถใช้งานได้ โดยขึ้นเป็น ‘ไม่มีบริการ’