WADA

บทความตอนที่ 3 การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา : ต้องตรวจ เพราะต้องห้าม

การควบคุมสารต้องห้าม ถือเป็นการรักษาความเป็นธรรมของการแข่งขันกีฬา และประกันสุขภาพของนักกีฬาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้สารเหล่านั้น

บทความตอนที่ 2 การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา : สารต้องห้าม สารต้องรู้

เรามาทำความรู้จักกับเหล่าบรรดาสารต้องห้าม และวิธีการต้องห้ามต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในช่วงการแข่งขัน และนอกช่วงการแข่งขันกัน เพราะเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์

บทความตอนที่ 1 การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา : องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

บทความตอนที่ 1 การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา : องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม “กีฬา” ถือเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงมวลมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน