Winamp

ปลุกตำนาน Winamp ด้วยการใช้งานผ่านเบราเซอร์

ปลุกตำนาน Winamp ด้วยการใช้งานผ่านเบราเซอร์ โปรแกรม Winamp ที่ใช้สำหรับฟังเพลง ยังคงเป็นตำนานที่ตราตรึงใจใครหลายๆ คน แม้จะปิดตัวลงไปแล้วก็ตามในปี 2556 […]