www.pwa.co.th คืนเงิน

www.pwa.co.th คืนเงิน ประกันการใช้นํ้าประปา ยอดลงทะเบียน 185,612 ราย

มาตรการ www.pwa.co.th คืนเงิน ประกันการใช้นํ้าประปา นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า