www.sso.go.th

เงินอยู่ครบ! www.sso.go.th ประกันสังคม ชี้แจง กองทุนว่างงาน 2 ล้านล้านบาท

www.sso.go.th ประกันสังคม เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายงานว่าประกันสังคมแจงเงินกองทุน 2 ล้านล้านบาท ยังอยู่ครบ พร้อมจ่ายสิทธิว่างงาน

ประกันสังคมช่วยโควิด เริ่มจ่ายเงินผ่าน www.sso.go.th ให้ผู้ ประกันสังคมมาตรา 33

มาตรการ ประกันสังคมช่วยโควิด วานนี้ 20 เมย. 63 เป็นวันแรกที่สำนักงานประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตน ม.33 ล็อตแรกที่ลงทะเบียนขอรับเงินทดแทน

www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงิน เยียวยาโควิด19 แรงงานวันแรก 20 เมย.

www.sso.go.th เยียวยาโควิด19 แรงงาน 20 เมย. 63 ที่กระทรวงแรงงาน รายงานข่าวแจ้งว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ใครมีสิทธิ์ ลงทะเบียน www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33 รับเงิน 7,500 บ้าง?

ในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ ลงทะเบียน www.sso.go.th เพื่อรับสิทธิ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด19 โดยรับเงินช่วยเหลือ 7,000 -8,000 บาท นั้น

ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 33 รับเงิน 7,000-8,000 บาท ผ่าน www.sso.go.th

วิธีลงทะเบียน ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 33 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยคิดเป็น 62% ของยอดเต็ม ซึ่งจ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน