ประชาสัมพันธ์

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 14 วันที่ 14 – 29 พฤศจิกายน 2561

16 พฤศจิกายน 2561

สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 14 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 29 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วยการประชุมระดับสูง วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2561 และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ วันที่ 17 – 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ