โปรดเกล้าฯ “พล.ต.ต.กมลสันติ” พ้นหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ “พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์” พ้นหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ มีผลตั้งแต่ 3 ม.ค.62

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/008/T_0001.PDF
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ