นโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy)

ยิืนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ ”Bright TV” ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจกับการใช้บริการของทางบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทต้องการนำเสนอข้อมูลและบริการในเว็บไซต์ให้เป็นที่ชื่นชอบและตรงกับความต้องการของท่าน เพื่อความสะดวกในการให้บริการและการติดตามข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงสิทธิพิเศษมากมาย ทางบริษัทจึงขอเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้

2. การใช้คุกกี้ (Cookies)

เป็นแฟ้มข้อมูลขนาดเล็ก ที่เก็บอยู่ในเบราเซอร์ (WEB BROWSER) ในคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อ เมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของเราก็จะทำให้บริษัทสามารถทราบถึงข้อมูลและความสนใจของท่าน คุกกี้ช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค และอำนวยความสะดวกในการจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชม

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลของผู้ใช้บริการทางบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งนี้เพื่อการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด

4. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

4.1 ปฎิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.2 บังคับหรือปฎิบัติตามข้อกำหนด ข้อตกลง ของผู้ใช้บริการของบริษัท

4.3 คุ้มครอง สิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทหรือผู้ใช้บริการของบริษัท

4.4 ในกรณีที่สมาชิกละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ

5. ข้อยกเว้นความรับผิด

เมื่อท่านรับทราบข้อตกลงและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความรับผิดของบริษัท บริษัทของสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากข้อมูลดังกล่าว

 

เงื่อนไขการให้บริการ (Term and conditions)

ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท โดยเว็บไซต์นี้จะให้บริการข้อมูลข่าว หรือบทความประเภทต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกท่านรับทราบว่า การใช้บริการต่างๆ ของท่านในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของทุกบริษัททุกประการ และท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ฐานข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท

2.ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางในการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด นอกจากนี้ ท่านจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

) ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า

) ารทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใดๆ เพื่อนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และบุคคลภายนอก

) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้มีการส่งเมล์ขยะ (Junk Mail) แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือ สื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารอื่นใด เพื่อแสวงหาประโยชน์อันชอบจากการใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์นี้

) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก

) กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากบริษัททราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และอาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรทันที

3. การจำกัดความรับผิด

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่ในความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือกระทำการละเมิดใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่นๆ

ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว และบทความ รับส่งข้อมูลหรือการกระทำการใดๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

4. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื่องจาก การให้บริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และบทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

5. นโยบายระงับข้อพิพาท

เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของบริษัท หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้

) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้

) รายละเอียดของข้อร้องเรียน หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)

) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ
2) ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้อง และข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง

บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด

โทรศัพท์ : 02-583-5995

โทรสาร : 02-543-4567

E – Mail : [email protected]

ภายหลักจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ทีเกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น

ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและทางอาญากับบริษัท เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

6. การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่าจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

7. การชำระเงิน

ท่านตกลงและรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงส่วนกลางในการให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่หรือนิติสัมพันธ์ใดกับท่านในการทำธุรกรรมในการซื้อขายสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์นี้ หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน ท่านต้องติดต่อกับผู้ที่จำหน่ายสินค้า และบริการโดยตรง ตามที่อยู่ที่ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการแต่ละรายระบุไว้ในเว็บไซต์ รวมถึงภาระภาษีและความรับผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทของสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่างล่วงหน้า

9. กฎหมายที่บังคับใช้

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ของบริษัทในอนาคตย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัทที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว