“ประกันสังคม” เร่งผู้ประกันตนยื่นคำขอคืนสิทธิ์ตามมาตรา 39

สำนักงานประกันสังคม เร่งให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพจำนวน 777,228 แสนราย ติดต่อยื่นคำขอคืนสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับ 6 กรณี คือ เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร และชราภาพ

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการกลับเป็นผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพไปให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนจำนวน 777,228 คน กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง ดังนั้นรีบดำเนินการติดต่อยื่นคำขอคืนสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทางไปรษณีย์ (แนบแบบ สปส. 1-20/1) หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 เม.ย.2562

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังกล่าวอีกว่า ขอให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ เห็นถึงความสำคัญถึงสิทธิความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม ที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม สามารถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง โดยเพิ่มและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ใน 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ คืนสิทธิให้ผู้ประกันตน มาตรา 39 ได้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง

สำหรับผู้ประกันตนที่จะเข้าระบบประกันสังคมอีกครั้ง จะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเป็นผู้ประกันตน โดยจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขได้หลายช่องทางด้วยกัน คือ

  • จ่ายด้วยเงินสด ณ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
  • จ่ายด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารธนชาต ทุกสาขา
  • จ่ายด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา (seven – eleven)
  • ผ่านระบบ Pay at Post ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ หรือจ่ายทางธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ พร้อมแนบแบบส่งเงิน ( สปส.1-11) ส่งให้สำนักงานประกันสังคม
  • ผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ (บริษัทห้างเซ็นทรัล)
  • หักบัญชีธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาติ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพแสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ