นักท่องเที่ยวแน่น! ร่วมงาน “เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น ของดีบ้านปิยะมิตร”

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่อุโมงค์ปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตาเนาะแมเราะ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมเปิดงาน เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น ของดีบ้านปิยะมิตร 1 โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวมาเลเซีย ชาวสิงคโปร์ กว่า 1,000 คนเดินทางมาร่วมทานทุเรียนและผลไม้นานาชนิดฟรี ทั้งนี้ ภายในงานมีได้ร่วมการแข่งขันกินทุเรียน แข่งขันกินไก่เบตง แข่งขันกินปลาจีนนึ่ง แข่งขันกินวิบากผลไม้ ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ และผู้ที่ไปเที่ยวงานจะได้ชิมผลไม้รสเด็ดหลากหลายชนิดฟรีตลอดทั้งงาน สร้างความสนุกสนานให้กับเป็นอย่างมาก

นายวิรัต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมประจำปีของเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขาย สร้างรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ และตำบลใกล้เคียงในอำเภอเบตง รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เกิดความรัก และความหวงแหนรักษ์ถิ่นที่อยู่ และได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านปิยะมิตร 1 ซึ่งเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ของอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอเบตง จังหวัดยะลาอีกด้วย