ผบ.ทบ.หนุนสร้างปรองดอง

 

ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายทุกส่วนงานเตรียมการหนุนสร้างความปรองดอง เปิดทุกพื้นที่แลกเปลี่ยนความเห็นสร้างความรัก ความสามัคคี

..หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เปิดเผยว่าพล..เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช. เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. โดยมอบหมายให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการสนับสนุนงานสร้างความสามัคคีปรองดองตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ คสช. ได้ดำเนินการสร้างความรัก ความสามัคคีในรูปแบบต่างๆมาตลอด อาทิ จัดโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก ความสามัคคี การเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้สื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความรัก ความสามัคคี

นอกจากนี้ พล..เฉลิมชัย ยังได้ขอบคุณทุกส่วนงานที่ดำเนินตามบทบาทหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้อำนาจหน้าที่ตามกรอบอย่างเหมาะสม พร้อมขอให้ทุ่มเททำงานในช่วงเวลาต่อไป เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด