“บิ๊กตู่”งัด ม.44 ตั้ง”พรชัย จํารูญพานิชย์กุล”รักษาการผู้ว่าสตง.

“บิ๊กตู่”งัด ม.44 ตั้ง”พรชัย จํารูญพานิชย์กุล”รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แทน”พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส” มีผล 26 ก.ย.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช..) ที่43/2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งมีผล อยู่ในตำแหน่งต่อจนกว่าจะครบวาระในวันที่ 25 ก.ย.2560  จึงจำเป็นต้องมีผู้รักษาการเพื่อมิให้การทำหน้าที่ต้องหยุดชะงัก

ดังนั้นหัวหน้าคสช.จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 วรรคสอง ของคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 23/2560  มีคำสั่งให้ นายพรชัย จํารูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้มีอาวุโสสูงสุด ในตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) เป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน จนกว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ หรือหัวหน้าคสช.จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยให้คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป