พ.ร.บ. กยศ. ฉบับใหม่ บังคับใช้แล้ว เผยให้นายจ้างหักเงินผู้กู้ยืมคืนกองทุน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ. กยศ. 2560 เปลี่ยนแปลงสำคัญคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 พร้อมให้นายจ้างหักเงินผู้กู้ยืมคืนกองทุน โดยมีสาระสำคัญได้ระบุว่า