รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายค้ามนุษย์ ฉบับที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี

รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายค้ามนุษย์ ฉบับที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผย รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 
โดยพ.ร.บ.นี้ ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย โดยได้แก้ไขเพิ่มเติม อาทิ แก้ไขคำนิยามและเพิ่มลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพิ่มโทษปรับให้สูงขึ้น โดยใช้อัตราโทษจำคุก 1 ปี ต่อโทษปรับ 1 แสนบาท และกำหนดฐานความผิดที่กระทำต่อเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ให้ทำงานหรือให้บริการ อันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของบุคคลหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี และปรับไม่เกิน 4 แสนบาท