เปิดศึกเฟคนิวส์! ตั้งวอร์รูมตะลุยโลกออนไลน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าเปิดศึกเฟคนิวส์ ตั้งวอร์รูมระดมขุนพลจากหลายภาคส่วน ตะลุยโลกออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผยว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาข่าวปลอมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน โดยมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานกรรมการ พร้อมดึงตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะกรรมการ ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมฯ มีทั้งสิ้น 25 คน ทั้งจากหน่วยงานในสังกัดดีอี สาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันการศึกษาชั้นนำ ผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีการเผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ในการปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือ โดยมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารไปจากข้อเท็จจริง ทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เด็ก เยาวชน ตลอดจนกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมอันดี และสถาบันหลักของชาติ ที่อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายพุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า สภาพความท้าทายในปัจจุบันด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อในระบบอินเทอร์เน็ต เห็นได้จากปริมาณเว็บไซต์ที่เข้าข่ายการกระทำความผิด หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีจำนวนมาก อีกทั้งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเชิงบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในระดับประเทศ จึงต้องเร่งระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูล ข่าวสารอันเป็นเท็จและไม่เหมาะสม และสร้างการตระหนักรู้เท่าทันภัยออนไลน์ โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้จะการพิจารณาข่าวปลอม การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล และผลิตข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูลต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องประกอบการดำเนินการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารปลอม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชน

อ่านข่าว Bright Today