กพช.เอาผิดโดรนบินถ่ายคลิปบริเวณสนามบินดอนเมือง

กพท. เอาผิด คนใช้โดรนบินถ่ายคลิปบริเวณสนามบินดอนเมือง ชี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท

จากที่โลกโซเชียลได้มีการส่งต่อคลิปหรือภาพวิดีโอที่ชายคนหนึ่งโพสภาพถ่ายมุมสูงซึ่งคาดว่าได้มาจากการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือโดรนที่ติดตั้งกล้องบินขึ้นไปเก็บภาพบริเวณสนามบินดอนเมือง เบื้องต้นทาง กพท. ขอชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายฝ่าฝืน พระราชบัญญัติการเดินอากาศ มาตรา 24 “ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือทิ้งร่มอากาศ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด”
ซึ่งมีโทษตามมาตรา 78 ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  โดย กพท. อยู่ระหว่างการสืบสวนและจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป   ทั้งนี้ กพท. ขอทำความเข้าใจกับประชาชนที่ใช้โดรน เพื่อความปลอดภัยในการบินเบื้องต้น ดังนี้
1.ห้ามทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
2.ห้ามทำการบินในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
3.ต้องทำการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้อย่างชัดเจน
4.ห้ามทำการบินโดยใช้ความสูงเกินเก้าสิบเมตร (สามร้อยฟุต) เหนือพื้นดิน
5.ห้ามทำการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่
6.ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน
7.ห้ามทำการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘