ปล่อยตัว 187ผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง ร.10

ที่เรือนจำกลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวในรอบแรก 187 คน เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ ปล่อยตัว นอกจากนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ทีคดีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการหรือทุพพลภาพ ผู้มีอายุไม่ถึง 20 ปี และคนชรา โดยแยกเป็นผู้ต้องกักขัง ชาย 111 คน หญิง 14 คน นอกจากนี้ยังคงมีนักโทษเด็ดขาด เป็นชาย 35 คน และหญิง 27 คน

 

โดยในกลุ่มที่ผ่านการอภัยโทษนั้นต้องผ่านการอบรม ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ที่จะอบรมให้รู้จักการดำรงชีวิต เพราะหลายคนต้องโทษเป็นระยะเวลานาน จึงต้องมีการปรับตัว เตรียมความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคม

นอกจากนี้ระหว่างที่ผู้ต้องราชทัณฑ์ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำทัณฑสถานนั้น กรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กร จะร่วมกันเตรียมความพร้อมปล่อยตัวก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ทางการให้การศึกษาอบรมพัฒนาจิตใจ การฝึกทักษะอาชีพ และการแนะแนวการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังได้ร่วมกับเครือข่ายภาคสังคมติดตามดูแล และช่วยเหลือผู้พ้นโทษโดยหวังว่าสังคมตลอดจนผู้ประกอบการหรือห้างร้านบริษัทต่างๆจะให้โอกาสผู้พ้นโทษเข้าทำงานรวมทั้งให้กำลังใจและเปิดใจยอมรับผู้กล่าวพาดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง