โปรดเกล้าฯให้นายทหาร-ตำรวจ พ้นหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

“ราชกิจจานุเบกษา”  เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ 107 นาย

14 ม.ค.62-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน ๑๐๗ นาย ตามบัญชีที่แนบ ดังนี้


๑. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน ๖๑ นาย
๒. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน ๑๖ นาย
๓. นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน ๑๖ นาย
๔. นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑๔ นาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

หน้า ๑
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
บัญชีรายชื่อนายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
จำนวน ๙๓ นาย
เหล่าทหารบก
๑. พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย
๒. พลเอก อนันต์ บำรุงพฤกษ์
๓. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
๔. พลเอก วิเชียร สุกปลั่ง
๕. พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์
๖. พลเอก วรวิทย์ พิบูลศิลป์
๗. พลเอก ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์
๘. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๙. พลเอก ธานี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๑๐. พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
๑๑. พลเอก รัตนะ เฉลิมแสนยากร
๑๒. พลเอก ณพล บุญทับ
๑๓. พลเอก อนันต์ อมรัชกุล
๑๔. พลเอก ปรีชา รุ่งสว่าง
๑๕. พลเอก ชัยศึก เกตุทัต
๑๖. พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์
๑๗. พลเอก เกรียงไกร เจริญศิริ
๑๘. พลเอก อุทัย ชินวัตร
๑๙. พลเอก หม่อมหลวงทศนวอมร เทวกุล
๒๐. พลเอก ทวีป จันทรโรจน์
๒๑. พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ
๒๒. พลเอก เธียรชัย โกมารทัต
๒๓. พลเอก บัณฑิต พิริยาลัยสันติ
๒๔. พลเอก วรเชต วัชรบุญโชติ

หน้า ๒
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
๒๕. พลเอก วัฒนา นาราคาม
๒๖. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
๒๗. พลเอก นพดล อินทปัญญา
๒๘. พลเอก อภิชิต กานตรัตน์
๒๙. พลเอก ไพโรจน์ นาคฉัตรีย์
๓๐. พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์
๓๑. พลเอก ชาตรี พัธนพันธุ์
๓๒. พลเอก พิชิต ศิลากร
๓๓. พลเอก เกษม ยุกตวีระ
๓๔. พลเอก สมบัติ ม่วงกล่ำ
๓๕. พลเอก จิรเดช คชรัตน์
๓๖. พลเอก อภิชาติ ทิมสุวรรณ
๓๗. พลเอก ธีระ บูรณกสิพงษ์
๓๘. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
๓๙. พลเอก ชูชัย บุญย้อย
๔๐. พลเอก วีระยุทธ จิตต์ศิริ
๔๑. พลเอก ดุสิต เครือใย
๔๒. พลเอก เดชชัย มีผดุง
๔๓. พลเอก คำนวณ เธียรประมุข
๔๔. พลเอก ศานิต พรหมาศ
๔๕. พลเอก อภิชัย พิณสายแก้ว
๔๖. พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต
๔๗. พลเอก พิณภาษณ์ สริวัฒน์
๔๘. พลเอก ฉัตรชัย ถาวรบุตร
๔๙. พลเอก วุทธิ์ วิมุกตะลพ
๕๐. พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี
๕๑. พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย

หน้า ๓
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
๕๒. พลเอก เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
๕๓. พลเอก โฆษิต สมุทรผ่อง
๕๔. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
๕๕. พลเอก ธีระ ไกรพานนท์
๕๖. พลเอก ผดุงศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๕๗. พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก
๕๘. พลเอก ยุทธชัย พันธุ์งาม
๕๙. พลเอก ธวัช เกษร์อังกูร
๖๐. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี
๖๑. พลโท ทวีเกียรติ โกไศยกานนท์
เหล่าทหารเรือ
๖๒. พลเรือเอก ไกรชิต ศิริสมบัติ
๖๓. พลเรือเอก ชำนาญ อินทรสมบัติ
๖๔. พลเรือเอก ชัย สุวรรณภาพ
๖๕. พลเรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน
๖๖. พลเรือเอก คำรณวุฒิ คล่องคำนวณการ
๖๗. พลเรือเอก ยอดชาย รักสำหรวจ
๖๘. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์
๖๙. พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ
๗๐. พลเรือเอก พีรสรรพ์ วัชรมูล
๗๑. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
๗๒. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
๗๓. พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์
๗๔. พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์
๗๕. พลเรือเอก ชัยสินธุ์ ญาดี
๗๖. พลเรือโท วิทวัส ณ นคร
๗๗. พลเรือตรี สุรชัย โภคามาศ

หน้า ๔
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
เหล่าทหารอากาศ
๗๘. พลอากาศเอก สุพจน์ ครุฑพันธุ์
๗๙. พลอากาศเอก ธานี เอี่ยมจ้อย
๘๐. พลอากาศเอก ปรีชา แสงฉวี
๘๑. พลอากาศเอก ประพัฒน์ วีณะคุปต์
๘๒. พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
๘๓. พลอากาศเอก พัลลภ บุญลือ
๘๔. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
๘๕. พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี
๘๖. พลอากาศเอก ณรงค์ ละม้ายอินทร์
๘๗. พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง
๘๘. พลอากาศเอก อนาวิล ภิรมย์รัตน์
๘๙. พลอากาศเอก ธงชัย ธารนพ
๙๐. พลอากาศเอก อภิศักดิ์ บุญเผื่อน
๙๑. พลอากาศเอก ยุทธพร ภู่ไพบูลย์
๙๒. พลอากาศเอก สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี
๙๓. พลอากาศเอก ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว

หน้า ๕
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
บัญชีรายชื่อนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
จำนวน ๑๔ นาย
๑. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
๒. พลตำรวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน
๓. พลตำรวจเอก เขตต์ นิ่มสมบุญ
๔. พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
๕. พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
๖. พลตำรวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
๗. พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
๘. พลตำรวจเอก วิโรจน์ พหลเวชช์
๙. พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง
๑๐. พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์
๑๑. พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
๑๒. พลตำรวจเอก วินัย ทองสอง
๑๓. พลตำรวจเอก หาญพล นิตย์วิบูลย์
๑๔. พลตำรวจตรี โกสินทร์ หินเธาว์

“คลัง” เตรียมขุดมาตรการช่วยเหลือการท่องเที่ยว จัดแพ็คเกตชุดใหญ่ กระตุ้นท่องเที่ยวกลางปี

การท่องเที่ยว หลังจากที่ทั่วโลกได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดปัญหารุนแรงอย่างต่อเนื่อง

วัส ติงสมิตร ปธ.กสม. ชี้ ‘อดีต สนช.’ เป็น ป.ป.ช.ไม่ได้ เพราะทำหน้าที่เหมือน ‘ส.ส.-สว.’ มาก่อนแล้ว

4 มิถุนายน 2563 วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการ

สลดอีกแล้ว พบพะยูนลอยตายที่เกาะลันตา ใต้ท้องมีแผลคาดถูกใบพัดเรือ

พบ พะยูน ตัวใหญ่มาก ลอยตายที่ หาดทุ่งทะเล เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ ใต้ท้องมีแผลประมาณ 5 แห่ง คาดถูกใบพัดเรือ บอกเลยเห็นแล้วน่าสงสารจับใจ

พช. ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกุศลใหญ่ปลูกต้นไม้มงคล ภายในวัดระฆัง เพื่อเป็นพุทธบูชา

อธิบดี พช. ร่วมกับ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกุศลใหญ่ปลูกต้นไม้มงคลเพิ่มความร่มรื่นภายในวัดระฆังฯ เพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายพระราชกุศล

ส่องคอมเมนต์แฟนเพลงของ เป๊ก ผลิตโชค ในอัลบั้ม “ALittleThing‬‪”

เป๊ก ผลิตโชค กับอัมบั้มใหม่ล่าสุด A Little Thing‬‪ ที่ปล่อยออกมาได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงกวาดยอดขายอัลบั้มติดท็อปอันดับ 1 ใน iTunes อีกทั้งยอดวิวในยูทูป