กระทรวงศึกษาฯ หารือสถานประกอบการ มุ่งทำฐานข้อมูลรองรับอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านอุตสาหกรรมของสถานประกอบการญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านอุตสาหกรรมของสถานประกอบการญี่ปุ่น โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน, นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา, ผู้แทนสถานประกอบการ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี​ฐานวิทยาศาสตร์​ (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีความยินดีที่จะร่วมมือกับรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ในการเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งนายกรัฐมนตรี​ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ ดังนั้น หากประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมมือกันพัฒนากำลังคนอย่างเข้มข้น ก็จะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนญี่ปุ่นในการที่จะสานต่อและขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างมั่นคง

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ​มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องเข้าใจแนวทางความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการก่อน เพื่อนำข้อมูลมาเตรียมคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเชื่อมต่อไปยังอาชีวศึกษา​อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่สถานประกอบการญี่ปุ่นจะได้เสนอปัญหาและความต้องการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยสิ่งที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการจัดการเรียนการสอน คือ การมีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา รวมถึงความสามารถในการสื่อสาร และการมีทักษะและการฝึกประสบการณ์ที่ตรงกับสายงาน นอกจากนี้ ยังหารือถึงการวางแผนระยะยาวในการพัฒนาครูอาชีวศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกันด้วย ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา และหวังว่าจะพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC ร่วมกันอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนกว่า 4 แสนคน

นายบุญรักษ์​ ยอดเพชร เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา​ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา​ (สอศ.) จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความต้องการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการญี่ปุ่นในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) อันจะนำไปสู่การวางแผนการผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง พร้อมทั้งหารือความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานในรูปแบบ Work Integrated Learning โดยผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานประกอบการ 40 แห่ง และผู้แทนจากสถานศึกษาในพื้นที่ EEC จำนวน 20 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการและสถานศึกษา  เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามมาตรฐาน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 60 บูธ ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยี​ฐานวิทยาศาสตร์​ (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว Bright Today