กรมชลประทาน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ให้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังจากการประชุมหารือกับผู้แทนของการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) และการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนคราชสีมา ทั้ง 10 สาขา ซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับผลิตประปา พบว่ามีสาขาของ กปภ. 3 แห่ง ที่มีแนวโน้มเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ได้แก่ สาขาด่านขุนทด, สาขาพิมาย(หน่วยผลิตอำเภอคง) ซึ่งทั้ง 2 สาขานี้ มีแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำไว้แล้ว มั่นใจได้ว่าจะมีน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ส่วนการประปาสาขานครราชสีมาที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ คาดว่าจะมีน้ำใช้ได้ถึงประมาณสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้น ทางสำนักชลประทานที่ 8 ได้หาแนวทางในป้องกัน หากในช่วงต้นฤดูฝนมีฝนตกล่าช้ากว่าปกติ โดยจะหาแนวทางผันน้ำจากแหล่งน้ำอื่นมาสำรองไว้ใช้จนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดช่วงฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

จากนั้น นายเกียรติศักดิ์ฯ และคณะ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมาและการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพน้ำในแม่น้ำมูล และพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมาและการประปานครนครราชสีมา เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าในเขตของประปาภูมิภาคทั้ง 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับในฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากพบปัญหาการขาดแคลนน้ำ สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานชลประทานที่ 8 หรือ โครงการชลประทานใกล้บ้านท่านได้ตลอดเวลา หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460