ชาวกรุงแก้มปริ!! กทม.ชะลอขึ้น ค่าเก็บขยะ ออกไปอีก 1 ปี

สภากทม. มีมติ ชะลอบังคบใช้ข้อบังคับ ขึ้น ค่าเก็บขยะ ออกไป 1ปี สนองนโยบายรัฐ ลดภาระภาคประชาชน

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากทม.เป็นประธานการประชุมสภากทม.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพฯพร้อมด้วยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. คณะผู้บริหารกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัด การสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่…) พ.ศ….ในวาระที่สอง และวาระที่สาม โดยมีการเสนอให้มีการชะลอการรบังคับใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวออกไป 1 ปี โดยให้มีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ละเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

โดยมติที่ประชุมสภากรุงเทพฯ ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพฯในวาระที่สอง และสามตามลำดับก่อนเสนอให้ผู้ว่า กทม.ลงนามไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้กทม.จะบังคับใช้ข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมเก็บขยะเพิ่มขึ้นจาก 20 บาทเป็น 80 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้ ก่อนที่จะมีมติชะลอบังคับใช้ออกไป