เปิด 5 หน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนโควิด19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

เปิด 5 หน่วยงาน ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนโควิด19 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีหน่วยงานไหนบ้าง เช็คเลย!

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ตามวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด โดยข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกัน โรคโควิด19 จึงได้กำหนด 5 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าวัคซีน ดังนี้

  1. กรมควบคุมโรค
  2. องค์การเภสัชกรรม
  3. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
  4. สภากาชาดไทย
  5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มาให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจาก 5 หน่วยงานข้างต้นได้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19