เริ่มแล้ว ศคบ.ประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เริ่มแล้ว ศบค.ประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 14 วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ทางกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศกรุงเทพฯ ฉบับที่ 24 เพื่อสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยทางกรุงเทพฯ มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ใน กทม. ดังนี้

1.สั่งปิดสถานที่ดังต่อไปนี้
1.1 ปิดโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันศึกษาทุกประเภท ห้ามใช้จัดการเรียนการสอน การสอบ หรือจัดอบรมใด ๆ ทั้งสิ้น
1.2 ปิดสถานบริการ สถาบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
1.3 ปิดสนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามปลากัด และสถานประกอบการลักษณะเดียวกัน

2.สถานที่ควบคุมแบบบูรณาการ
2.1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ให้เปิดดําเนินการได้และสามารถบริโภคในร้านได้จนถึง เวลา 21.00 น. แต่ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน พร้อมทั้ง จํากัดจํานวนผู้นั่งบริโภคในร้าน
2.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น. และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก ให้งดการ ให้บริการ
2.3 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดําเนินการ ได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น.
2.4 สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ ไม่เกิน 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจํากัดจํานวนผู้ชมในสนาม
2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร์โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ดําเนินการโดยจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 50 คน

อย่างไรก็ตามหากมีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ข้อมูลจาก prbangkok