พช.ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สานฝัน ปันสุข ร่วมสร้างกุศลเพื่อชีวิตเด็กชนบท

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2531 ว่า “พัฒนา คือ สร้างสรรค์ “ ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการทุกคนได้ร่วมกันน้อมนำมาสู่การพัฒนาสร้างสรรค์งานให้ดีขึ้น และรำลึกเตือนสติในการทำงานอยู่เสมอ การทำงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการคิดพัฒนางานหรือดำเนินการด้วยความสร้างสรรค์ด้วยการยึดเป้าหมายการพัฒนาเด็กในชนบทเป็นหลัก โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ว่าการพัฒนาเด็ก นั้น เด็กต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

พร้อมขอให้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกหลานของเราได้หมั่นศึกษาหาความรู้ที่แท้จริง ที่ไม่ใช่เพียงหาได้ในห้องเรียนหรือตำรา แต่ทุกสิ่งรอบตัวนั้นสามารถเสริมสร้างเด็กได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่เราได้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนของทุนพัฒนาเด็กชนบทนี้จึงเป็นงานที่ได้บุญกุศล และมีความสำคัญต่ออนาคตของชาติ โดยเฉพาะเด็กในช่วงวัย 0-6 ขวบ นั้นถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของพัฒนามนุษย์ ตลอดจนเด็กในชนบทที่ต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้อง และเท่าเทียม ส่งเสริมให้พวกเขาเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลประเทศชาติได้ต่อไป นัยยะของงานนี้จึงไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้มอบเป็นทุนช่วยเหลือเด็กปีละครั้ง เป้าหมายใหญ่คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหลานของเราให้ครบทุกมิติ ด้วยการบูรณาการงานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตัวอย่างเช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การทำอาหาร งานบ้าน ตลอดจนสิ่งที่เป็นเชิงสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประจำถิ่นอันสวยงาม ที่ลูกหลานของเราเหล่านี้ต้องมีโอกาสในการเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสาน รักษา ต่อยอด ในวันข้างหน้าต่อไป ที่สำคัญเด็ก 0-6 ขวบ ต้องได้รับการพัฒนาผ่านการเล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งเป็นหน้าที่ของพี่น้องกรมการพัฒนาชุมชนต้องจับมือกับทุกภาคีเครือข่ายช่วยดำเนินการให้มีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในชุมชน น้อมนำเอาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ เพื่อให้เด็กได้รู้จักคุณประโยชน์ของพืช รักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เด็กและผู้ปกครองร่วมปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดไก่ฯ เพื่อให้เด็กมีอาหารปลอดภัยอย่างพอเพียง เป็นต้น

จึงจำเป็นที่คณะกรรมการต้องมีการประชุมกันมากกว่าปีละครั้ง เพื่อดำเนินการอื่นๆรวมกับภาคีเครือข่ายพร้อมกับกิจกรรมหาทุนและมอบทุน

อนึ่ง สำหรับการดำเนินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ที่ประชุมได้มีมติจัดกิจกรรมหาทุน เพื่อนำรายได้ใช้จ่ายในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก โดยการจัดทำของที่ระลึกจำหน่าย โครงการทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ต่อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (สอ.พช.) และประสานผู้มีจิตศรัทธาบริจาค โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีแผนการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก ได้แก่ การนำเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อกิจการเด็ก ที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมต่างๆเพื่อหารายได้ได้อาทิ “โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง” กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share Happiness) ประกอบด้วยกิจกรรม กิจมอบทุนอุปการะเด็กฯ จำนวน 2,000 ทุนๆ ละ 1,500บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และเพิ่มกิจกรรม “ปันรักปันสุข” กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ (CDF Care & Share) มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและเด็กในครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2,000 ทุนๆละ 1,500 บาท และกิจกรรม “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (CDF Mobile)” จำนวน 4 จุด จำนวน 400 ทุนๆ ละ1,500บาท รวมเงินทุทั้งสิ้น 3,600,000บาทและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก เพื่อการพัฒนาเด็กชนบท อันเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป ด้วย

โอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญและรับอุปการะช่วยเหลือเด็ก ได้ที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทร. 021416149 หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่บัญชี 955-0-02856-9 ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้ “สร้างกุศลคนละนิด เพื่อชีวิตเด็กชนบท” อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดูดวง ทำนายฝัน ฝันเห็นมะเดื่อ กินมะเดื่อ ดมมะเดื่อ เก็บมะเดื่อ

ฝันเห็นมะเดื่อ จะมีคนพาโชคลาภมาให้ แต่ให้ระวังอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ รวมถึงความรัก ให้ระวังปัญหามือที่สาม รถไฟชนกันไว้ให้ดี

โหราศิษย์ฟันธง เผย ดาวเสาร์ในเรือนภพวินาศ ส่งผลต่อดวงชะตาอย่างไร

เพจ โหราศิษย์ฟันธง ได้โพสต์ภาพและข้อความถึงคำทำนายจากตำราของ หมอลักษณ์ ฟันธง โดยระบุว่า สำหรับเช้านี้มาให้ข้อมูลดาวเสาร์ (๗)

โหราศิษย์ฟันธง เผย ลักษณะเนื้อคู่หรือคู่ครองของชาวราศีตุลย์

เพจ โหราศิษย์ฟันธง ได้โพสต์ภาพและข้อความถึงคำทำนายลักษณะเนื้อคู่ โดยระบุว่า “มาต่อเรื่องเนื้อคู่ประจำราศีกันค่ะ สำหรับวันนี้เป็นเนื้อคู่

โหราศิษย์ฟันธง เผย ดาวเสาร์ในเรือนภพลาภะ ส่งผลต่อดวงชะตาอย่างไร

เพจ โหราศิษย์ฟันธง ได้โพสต์ภาพและข้อความถึงคำทำนายจากตำราของ หมอลักษณ์ ฟันธง โดยระบุว่า สำหรับเช้านี้มาให้ข้อมูลดาวเสาร์ (๗)

หูผ่องล่วงหน้า! DAY6 เตรียมอัลบัมพร้อมคัมแบ็กแล้ว มาแน่! เมษายนนี้

ตื่นตาตื่นใจกับข่าวดีกันตั้งแต่เช้า เมื่อมีรายงานว่าหนุ่มๆ DAY6 มีกำหนดจะปล่อยผลงานอัลบัมใหม่ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้