กรมศุลกากร แจงยิบ สั่งไม่เกิน 1,500 ทำไมภาษี 500 บาท มีวิธีคำนวณแบบนี้

กรมศุลกากร แจงยิบ วิธีการคำนวณเงินภาษี คลายข้อสงสัยหลังโลกออนไลน์ตั้งคำถามทำไมสั่งไม่เกิน 1,500 ถึงเสียภาษี 500 บาท

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา กรมศุลกากร ได้มีการออกมาชี้แจงกรณีที่มีประชาชนสงสัยเกี่ยวกับการเก็บภาษีเพิ่มจากการสั่งสินค้าจากต่างประเทศ ราคาของไม่เกิน 1,500 บาท ทำไมต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 500 บาท จนเกิดเป็นกระแสมากมายบนโลกออนไลน์ พร้อมกับมีการตั้งแอชแท็ก #ศุลกากรหรือซ่องโจร โดยทางกรมศุลกากร ได้มีการระบุเกณฑ์การประเมินภาษีอากร ตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การส่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการตรวจเพื่อคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ได้เปิดถุงแล้วออกเป็น 3 ประเภท และดำเนินการได้แก่

ประเภทที่ 1 ของยกเว้นอากร คือของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละรายมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท ตามภาค 4 ประเภท 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้าตามภาค 4 ประเภท 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด ให้นำส่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำจ่ายต่อไป

ประเภทที่ 2 ของต้องชำระอากร คือของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่หีบห่อ หากมีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัดหรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย ให้พนักงานศุลกากรเปิดตรวจและประเมินอากร แล้วส่งมอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำจ่ายให้ผู้รับและเรียกเก็บภาษีอากรแทนกรมศุลกากร

ประเภทที่ 3 ของอื่นๆนอกจากประเภทที่ 1. และประเภทที่ 2. ให้ส่งมอบแก่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งมอบเข้าเก็บรักษาในโรงพักสินค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือส่งไปที่สำนักงาน/ด่านศุลกากร แล้วแต่กรณี เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

กรณีที่ 2 การนำเข้าโดยผู้ประกอบการของเร่งด่วน (Express Consignment) ที่กรมศุลกากรจดทะเบียนให้เป็นผู้รับผิดชอบการขนส่งเข้ามาใน หรือนำออกไปนอกราชอาณาจักร โดยให้บริการกับผู้รับฝากแบบประตูถึงประตู (DOOR TO DOOR) และต้องดำเนินพิธีการศุลกากรตามที่กรมศุลกากรกำหนดแทนผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ผู้ประกอบการเร่งด่วน เช่น Fed Ex UPS DHL และ TNT เป็นต้นสำหรับสิ่งของเร่งด่วนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ สามารถจัดแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

ของเร่งด่วนประเภทที่ 1 คือ เอกสารที่ไม่ต้องเสียอากร ตาม ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด เนื่องจากสินค้าเป็นเอกสารซึ่งไม่ต้องเสียอากร จึงเพียงสำแดงข้อมูล รายละเอียดของสินค้า และประเภทพิกัด ตามชนิดของที่มีมูลค่ารวมมากที่สุด

ของเร่งด่วนประเภทที่ 2 คือ ของไม่ต้องเสียอากร หรือของที่ได้รับยกเว้นอากร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. ของที่ไม่ต้องเสียอากรตามภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้าแห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
  2. ของที่นำเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคา CIF (Cost Insurance and Freight) ไม่เกิน 1,500 บาท ที่ได้รับยกเว้นอากร ตามประเภท 12 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
  3. ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้าที่ได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 14 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด

ทั้งนี้วิธีคำนวณภาษี กรณีที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ระบุรายละเอียดค่าประกันภัย (Insurance) และค่าขนส่งของ (Freight) ครบถ้วนแล้ว ก็ให้ใช้ราคาตามบัญชีราคาสินค้านั้น แต่ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดค่าประกันภัย (Insurance) และค่าขนส่งของ (Freight) ให้บวกค่าประกันภัยอีก 1% ของราคา FOB และให้คิดค่าขนส่งของโดยใช้อัตราเฉลี่ยค่าขนส่งของตาม ZONE ที่กรมศุลกากรอนุมัติให้ใช้สำหรับสินค้าเร่งด่วน และสำแดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า และประเภทพิกัด ตามชนิดของที่มีมูลค่ารวมมากที่สุดในใบตราส่งนั้น (HAWB)

ของเร่งด่วนประเภทที่ 3 คือ ของต้องเสียอากร ที่นำเข้าทางสนามบินศุลกากรโดยแต่ละใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (House Air Waybill) มีราคา FOB (Free On Board) ไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด หรือของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 หรือของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย ซึ่งวิธีคำนวณภาษี เนื่องจากฐานในการคำนวณภาษีขาเข้าต้องใช้ Term CIF ดังนั้น ฐานสำหรับการคำนวณภาษีต้องมี มูลค่าของสินค้าที่นำเข้า (Cost) ค่าประกันภัยสินค้า (Insurance) และค่าขนส่งของ (Freight)

ในกรณีที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ระบุรายละเอียดค่าประกันภัย (Insurance) และค่าขนส่งของ (Freight) ครบถ้วนแล้ว ก็ให้ใช้ราคาตามบัญชีราคาสินค้านั้น แต่ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียด ค่าประกันภัย (Insurance) และค่าขนส่งของ (Freight) ให้บวกค่าประกันภัยอีก1% ของราคา FOB และให้คิดค่าขนส่งของโดยใช้อัตราเฉลี่ยค่าขนส่งของตาม ZONE ที่กรมศุลกากรอนุมัติให้ใช้สำหรับสินค้าเร่งด่วนเช่นเดียวกับสินค้าประเภทที่ 2 เมื่อได้ราคา CIF แล้วให้นำจำนวนนั้นมาคูณอัตราภาษีขาเข้า และนำราคา CIF มารวมกับจำนวนภาษีขาเข้าเพื่อเป็นฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และคูณด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ จำนวนเงินที่ผู้นำเข้าต้องชำระให้กับทางกรมศุลกากร คือ ค่าภาษีขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำแดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า และประเภทพิกัด ตามชนิดของที่มีอัตราอากรสูงสุดในใบตราส่งนั้น (HAWB)

ของเร่งด่วนประเภทที่ 4 คือ ของอื่นๆนอกจากของตามประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 (ของต้องกำกัด หรือของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 หรือของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย หรือของที่มีราคา FOB (Free On Board) เกิน 40,000 บาท) ซึ่งวิธีคำนวณภาษี ใช้ Term CIF ในการคำนวณภาษีขาเข้า ซึ่งหากกรณีที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ไม่มีรายละเอียดค่าประกันภัย (Insurance) และค่าขนส่งของ (Freight) ให้บวกค่าประกันภัยอีก 1% ของราคา FOB และให้คิดค่าขนส่งของโดยใช้อัตราเฉลี่ยค่าขนส่งของตาม Full IATA Rate

โดยเมื่อได้ราคา CIF แล้วให้นำจำนวนนั้นมาคูณอัตราภาษีขาเข้า และนำราคา CIF มารวมกับจำนวนภาษีขาเข้าเพื่อเป็นฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม และคูณด้วยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ จำนวนเงินที่ผู้นำเข้าต้องชำระให้กับทางกรมศุลกากร คือ ค่าภาษีขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวเน็ตแฉยับ ปั้นแฮชแท็ก ศุลกากรหรือซ่องโจร เรียกเก็บภาษีแพง ทำของชำรุด

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

อากาศเปลี่ยน! ชาว ซินเจียง พาแกะเลี้ยงอพยพต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ

คนเลี้ยงสัตว์ต้อนฝูงแกะอพยพย้ายถิ่นฐานในอำเภอฝูไห่ เมืองอาเล่อไท่ เขตปกครองตนเอง ซินเจียง อุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

คุมเข้ม! กัมพูชาบังคับใช้มาตรการ ล็อกดาวน์ ป้องกันโควิด-19 ระลอกสาม

รัฐบาลกัมพูชาบังคับใช้มาตรการ ล็อกดาวน์ ในกรุงพนมเปญและเมืองตาเขมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15-28 เม.ย. พร้อมขอความร่วมมือประชาชน

ฟังทางนี้! ผื่นขึ้น เป็นสิว หน้าลอก หน้าแห้ง อาจจะเป็นผลจากการ แพ้แมส มีวิธีแก้ได้ง่ายๆ

ปัญหาสุดฮิตในยุคนี้คงไม่พ้นการ แพ้แมส หรือ แพ้หน้ากากอนามัย แน่นอนด้วยอากาศที่ร้อนไม่ไหว ส่งผลให้ ผื่นขึ้น เป็นสิว หน้าลอก เรามีวิธีแก้ให้

DAY6 จะคัมแล้ว! วอร์มตาดูทีเซอร์ You Make Me วอร์มหูฟังตัวอย่างเพลงรอไว้ได้เลย!

อีกไม่นานเกินรอ DAY6 ได้ฤกษ์คัมแบ็กกันแล้ว กับมินิอัลบัม The Book of Us : Negentropy – Chaos swallowed up in love และเพลงไตเติล You Make Me

รพ.เอราวัณ 2 เตียงพร้อม! ก่อนเปิดรับผู้ป่วยโควิด19 ที่เพิ่มขึ้นสูง

ผู้ว่าฯ อัศวินลงพื้นที่เตรียมความพร้อม รพ.เอราวัณ 2 เพิ่มเตียง 350 ที่สนามบางกอกอารีน่า ก่อนเปิดรับผู้ป่วยโควิด19 ที่เพิ่มขึ้นสูง

นายก อบจ.ระยอง ติดเชื้อ โควิด19 เจ้าตัวขอโทษ พร้อมเผยไทม์ไลน์

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ติดเชื้อ โควิด19 เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าติดจากที่ใด เพราะไปมาหลายงาน

ฮอตไม่หยุด! ไอยู ตื่นเต้นหนัก หลังยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมทะลุถึง 20 ล้าน!

ความนิยมพุ่งไม่หยุดหย่อนจริงๆ สำหรับ ไอยู (IU) นักร้องชาวเกาหลีชื่อดัง ที่ไม่ว่าจะออกเพลงไหนก็เพราะจับใจคนฟังจนล้างชาร์ตเพลงอยู่เสมอๆ