นนทบุรียังสาหัส! สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ต่อเนื่อง หลังยังพบผู้ติดเชื้อวันละ 100+

นนทบุรียังสาหัส! สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลังยังพบผู้ติดเชื้อวันละ 100+

ในปัจจุบันจังหวัดนนทบุรียังคงถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพราะยังมีผู้ติดเชื้อมาขึ้นวันละกว่า 100 คน จึงยังคงต้องมี การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดบางแห่งไว้โดยจากการประเมินสถานการณ์คาดว่าแม้การแพร่ ระบาดจะยังคงมีอยู่อีกระยะหนึ่ง

แต่จากการที่ได้ดําเนินมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก ควบคู่กับการปิด สถานที่เสี่ยงเป็นบางแห่งไว้แล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดจึงเริ่มดีขึ้นตามลําดับ จึงสมควรผ่อนคลาย มาตรการควบคุมบางกรณีเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน เกินสมควร

ทางจังหวัดนนทบุรี จึงได้ออกประกาศฉบับที่ 42 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  • ปิดสถานที่ 24 ประเภท (เท่าเดิม) และยังคงใช้มาตรการตามคำสั่งปิดสถานที่ ฉบับที่ 39 รวมทั้งห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน (จากเดิม 10 คน)
  • ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม นั่งทานในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. จำกัดจำนวนผู้นั่งในร้านไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ เก้าอี้ ทางเดิน อย่างน้อย 1 เมตร และห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
  • ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีการกําหนดอัตราโทษสูงสุดไว้แล้ว

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี