ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

รายละเอียดโครงการ ระยะที่ 3
โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการในการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้งาน และเผยแพร่ผลการดำเนินการสาธิตให้กับสถานประกอบการอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไปใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสามารถลดการใช้พลังงานและมีการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานได้ต่อไป โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 เทคโนโลยี ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 5 แห่ง โดยรูปแบบในการดำเนินการกำหนดไว้ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาใบสมัครและผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) แผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification Plan) และผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานของโครงการ
2. ดำเนินการคัดเลือกเทคโนโลยีและสถานประกอบการเพื่อสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกฯ
3. ให้การสนับสนุนด้านการลงทุนสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในอัตราร้อยละ 40 ของเงินลงทุน ทั้งนี้ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อสถานประกอบการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
4. ดำเนินการตรวจวัดและประเมินผลการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในด้านของผลประหยัด ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพในการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมาย
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการสาธิต รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีที่ได้รับการสาธิตไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอื่น ๆ ที่สนใจ โดยอาศัยทั้งเครื่องมือและโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของ พพ.

รายละเอียดโครงการ ระยะที่ 4
โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการในการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้งาน และเผยแพร่ผลการดำเนินการสาธิตให้กับสถานประกอบการอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไปใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสามารถลดการใช้พลังงานและมีการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานได้ต่อไป
โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 เทคโนโลยี ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 5 แห่ง โดยรูปแบบในการดำเนินการกำหนดไว้ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาใบสมัครและผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) แผนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification Plan) และผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานของโครงการ
2. ดำเนินการคัดเลือกเทคโนโลยีและสถานประกอบการเพื่อสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกฯ
3. ให้การสนับสนุนด้านการลงทุนสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในอัตราร้อยละ 40 ของเงินลงทุน ทั้งนี้ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อสถานประกอบการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
4. ดำเนินการตรวจวัดและประเมินผลการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในด้านของผลประหยัด ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพในการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมาย
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการสาธิต รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีที่ได้รับการสาธิต ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอื่น ๆ ที่สนใจ โดยอาศัยทั้งเครื่องมือและโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของ พพ.

สามารถ Download เอกสารกำหนดการ แบบตอบรับ และแผนที่งานสัมมนา
http://dede-at4.bright-ce.com/Vol4/document/PR_Seminar%208%20mar%2019.pdf

และเข้าชม Website ของโครงการ
http://dede-at4.bright-ce.com/

สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โปรดส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันที่ 3 มกราคม 2562
ที่ [email protected] , [email protected]
หรือ Fax 02-005-1695