ชาวทมนางามเฮ! ชป.สร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาวฯ แล้วเสร็จพร้อมเก็บกักน้ำหน้าฝนปีนี้

             ชาวบ้านทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ดีใจหลังกรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาว พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จ พร้อมเก็บกักน้ำได้แล้วในช่วงฤดูฝนนี้ สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าอย่างเพียงพอ

นายราเชน ศิลปะรายะ
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน

เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการฯ ที่นายชาย ช่วยนา ราษฎรบ้านห้วยหมากหล่ำ ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานแหล่งน้ำบ้านหนองหมากหล่ำ  หมู่ที่  6  ตำบลทมนางาม  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมท่อส่งน้ำ  บริเวณบ้านหนองหมากหล่ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณบ้านห้วยหมากหล่ำ

    

มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน  ประกอบกับพื้นที่ราบแคบบริเวณเชิงเขาและที่ราบสลับลูกเนิน  และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  โดยอาศัยน้ำจากเขาสวนกวางคือร่องน้ำซำตมขาว ที่ไหลผ่านบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน และน้ำฝนเท่านั้น จึงไม่เพียงพอต้องการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากการขาดน้ำเป็นประจำทุกปี  สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

  

             ต่อมากรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซำตมขาว ที่มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ความจุประมาณ 204,100  ลูกบาศก์เมตร  ตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างฯเสร็จแล้ว สามารถเก็บกักน้ำและเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับสนับสนุนการอุปโภค – บริโภค  การเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์  รวมทั้งการรักษาระบบนิเวศให้กับพื้นที่บ้านห้วยหมากหล่ำและพื้นที่ใกล้เคียงได้ประมาณ 350 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างรายได้เสริมให้ราษฎรจากการทำประมง ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป