ทส. เปิดเวทีประชุมการปฏิรูปป่าไม้

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “นโยบายสู่การปฏิรูปป่าไม้ไทย” โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการนี้ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านป่าไม้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน นิสิต และนักศึกษาจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ร่วมอภิปรายและเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “ป่าไม้ไทย ปฏิรูปอย่างไร ให้ยั่งยืน” ประกอบไปด้วยผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคุเสถียร และนายพลภัทร ชัสวิเศษ เลขานุการ ป่าชุมชน ตำบลเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ พลเอก สรุศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยมีแนวโน้นลดลงเป็นจำนวนมากทั้งป่าบกและป่าชายเลน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนี้เกิดจากภัยธรรมชาติ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการทำการเกษตรต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้สนองตามนโยบาลของรัฐบาลในการนำแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามศาสตร์พระราชา และน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นหลักในการทำงาน โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน โดยเฉพาะการฟื้นฟูและบำรุงแปลงปลูกป่า การป้องกันรักษาป่า การแก้ไขกฎหมายด้านป่าไม้ รวมถึงการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศมาจนถึงวันนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้นำแนวทางดังกล่าวที่ให้ไว้มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ อาทิ การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ ที่ไม่มีที่ดินทำกินและใช้ประโยชน์ การออก พ.ร.บ.ป่าชุมชน การแก้ไขมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยยกเลิกประเภทไม้หวงห้าม ได้แก่ สัก ยาง ไม้พะยูง และอื่นๆกว่า 18 ชนิด การออกกฎกระทรวง 3 ฉบับ ที่ออกตามความ พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และโครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เป็นการดำเนินการที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ

โดยการจัดการประชุมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่ดำเนินการด้านป่าไม้ทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ ๑.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2.กรมป่าไม้ 3.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 4.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ ๕.คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผู้เชี่ยวชาญ, นักวิชาการด้านป่าไม้, องค์กรภาครัฐ, ภาคเอกชน, มูลนิธิต่างๆ, ผู้แทนภาคประชาชน, และ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเสวนา เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ แสดงให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อให้ป่าไม้ของประเทศยังคงอยู่และเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนในประเทศ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า สำหรับการจัดประชุมการป่าไม้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นกันอย่างสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรป่าไม้ไปสู่สาธารณชน ตลอดจนนำผลการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมไปใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นเวทีกลางให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้แล้ว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มีภารกิจในการกำหนดนโยบาย มาตรการ การศึกษาวิจัย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ ชายฝั่ง ดังนั้นการจัดประชุมในครั้งนี้จะทำให้เกิดการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ในภารกิจต่างๆ ที่ดำเนินงานด้านป่าไม้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อสาธารณชนทุกภาคส่วน และสามารถเป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการป่าชายเลนของประเทศให้คงอยู่ และสามารถเอื้อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านป่าไม้ ประกอบด้วย การอภิปรายและการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ในหัวข้อเรื่อง  “ป่าไม้ไทย ปฏิรูปอย่างไร ให้ยั่งยืน” การนำเสนอผลงานด้านวิชาการป่าไม้ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านป่าไม้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

“หมูทะ” เป็นของบูม!! “เจ้นึก” ตอบชัดเลี้ยงเองมาตลอดวอนคนอื่นหยุดแอบอ้าง

“หมูทะ” เป็นของบูม!! ผู้สื่อข่าวไบร์ททีวีรายงานจากซอยเพิ่มสิน 21 ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊นึก นางสุพัตรา ศรีหงษ์ทอง หรือ เจ๊นึก อายุ 55 ปี ซึ่ […]

่ส่องความน่ารักเจ้าหมู “ศุภโชค” จากลูกหมูอัปมงคลสู่ขวัญใจชาวบ้านวัดนิมิตธรรมาราม

่ส่องความน่ารัก ของเจ้าหมู จากลูกหมูอัปมงคลสู่ขวัญใจชาวบ้านวัดนิมิตธรรมาราม พาไปดูความน่ารักของเจ้าศุภโชค หมูยักษ์ ที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นหมูตีนขิง แต […]

ช็อกอีก! “พลอย ชิดจันทร์” ถูกขอออกหมายจับ! หลังทำคลิปรีวิวบ้าน

ช็อกอีก! กลายเป็นเรื่องราวดราม่าบนโลกออนไลน์ เมื่อ พลอย ชิดจันทร์ ถูกฟ้องร้อง 50 ล้าน กรณี เผยเเพร่ข้อมูลว่า บ้านจำนวน 4 หลังที่ได้ซื้อไว้

เตรียมใจให้พร้อม ! The Call หนังทริลเลอร์ใหม่แกะกล่อง จ่อลง Netflix เดือนหน้า

เตรียมตัวกันให้พร้อมสำหรับคอหนังทริลเลอร์ เพราะ The Call หนังใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ ที่เตรียมจ่อลง Netflix ในปลายเดือนพฤศจิกายน

แม่มาแล้ว ! CL คัมแบ็กสุดปัง พา HWA โปรโมตระดับอินเตอร์

บอกได้เลยว่าสมคำรอคอยสำหรับใครที่กำลังรอแม่ CL คัมแบ็กอยู่ เพราะคราวนี้เธอพาเพลง HWA มาโปรโมทเป็นครั้งแบบอลังการสุดๆ