โปรดเกล้าฯ “สมเด็จธงชัย” เป็นกรรมการ มหาเถรสมาคม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการ มหาเถรสมาคม ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้

 • 1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
 • 2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส
 • 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม
 • 4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) วัดยานนาวา
 • 5.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • 6.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม
 • 7.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ
 • 8.พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) วัดปากน้ำ
 • 9.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส
 • 10.พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์
 • 11.พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา
 • 12.พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม
 • 13.พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ
 • 14.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภัททโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
 • 15.พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม
 • 16.พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
 • 17.พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินทปัญโญ) วัดบพิตรพิมุข
 • 18.พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการาม
 • 19.พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร
 • 20.พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน