เปิดทำความรู้จัก 5 นายกรัฐมนตรี ของประเทศไทย กับเส้นทางสู่การเป็น “องคมนตรี” ใครมาจากไหน เคยดำรงตำแหน่งอะไรมาบ้าง ดูเลย!

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ระบุข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม” ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น องคมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

องคมนตรี (2)

องคมนตรี คืออะไร

คณะองคมนตรี เป็นคณะที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อถวายคำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์ไทย องคมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด จะต้องมีสมาชิกจำนวนไม่เกิน 18 คน ประธานองคมนตรีคนปัจจุบันคือ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 24 อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและอดีตผู้บัญชาการทหารบก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ภายหลังการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยพระมหากษัตริย์มีพระราชวินิจฉัยในการแต่งตั้งสมาชิกองคมนตรีทั้งหมด สำนักงานองคมนตรีอยู่ที่ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดย ตามพระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ พ.ศ.2551 มาตรา 4 ระบุว่า ให้ประธานองคมนตได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละ 121,990 บาท ให้องคมนตรีอื่นได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละ 112,250 บาท นอกจากนี้ มาตราที่ 5 ระบุว่า ให้ผู้ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษ ได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละ 121,990 บาท

ทำความรู้จัก 5 นายกรัฐมนตรี สู่การเป็น “องคมนตรี”

จากการสืบค้นข้อมูล องคมนตรีไทย ที่ผ่านมา พบมี 5 รายชื่อ ที่เคยดำรงตำแหน่งประมุขฝ่ายบริหาร หรือ นายกรัฐมนตรี ของประเทศไทยมาก่อน ซึ่งหลังจากพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น องคมนตรี ในเวลาต่อมา โดยทั้ง 5 รายชื่อ มีรายละเอียดดังนี้

5 นายกรัฐมนตรี (1)

ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์
เป็นนักกฎหมายและนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา, คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ, ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 12 และได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี
– ปี 2511 ได้รับการแต่งตั้งเป็น “องคมนตรี”
– ปี 2516 ลาออกจาก “องคมนตรี” เพื่อไปดำรงตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” ต่อจาก จอมพลถนม กิตติขจร
– ปี 2518 พ้นจากตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี”
– ปี 2518 ได้รับการแต่งตั้งเป็น “องคมนตรี” (ครั้งที่ 2)
– ปี 2518 ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ประธานองคมนตรี”

5 นายกรัฐมนตรี (5)

ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร
เกิด 5 เมษายน พ.ศ. 2470 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น พ.ศ.2479 ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 ได้ไปศึกษาวิชากฎหมายต่อที่ ณ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร และ พ.ศ. 2496 เนติบัณฑิตอังกฤษจาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา สำนักเกรย์สอินน์ ประเทศอังกฤษ เป็นอดีตองคมนตรีและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานองคมนตรี อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 14
– ปี 2519 ดำรงตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” ต่อจาก พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
– ปี 2520 พ้นจากตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี”
– ปี 2520 ได้รับการแต่งตั้งเป็น “องคมนตรี”
– ปี 2559 ปฏิบัติหน้าที่แทน “ประธานองคมนตรี” เนื่องจากพลเอกเปรม ไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

5 นายกรัฐมนตรี (3)

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2463 เป็นนักการเมืองและนายทหารชาวไทย เริ่มต้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ก่อนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 16 (ตั้งแต่ พ.ศ. 2523–2531) หลังจากนั้นเป็นประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงระยะหนึ่งใน พ.ศ. 2559
– ปี 2523 ดำรงตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” ต่อจาก พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
– ปี 2531 พ้นจากตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี”
– ปี 2531 ได้รับการแต่งตั้งเป็น “องคมนตรี”
– ปี 2531 ได้รับการแต่งตั้งเป็น “รัฐบุรุษ”
– ปี 2541 ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ประธานองคมนตรี”
– ปี 2559 เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

5 นายกรัฐมนตรี (4)

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2486 เป็นทหารบกและนักการเมืองชาวไทย ประธานองคมนตรีคนปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 24 จากการแต่งตั้งโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
– ปี 2549 ดำรงตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” ต่อจาก พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
– ปี 2551 พ้นจากตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี”
– ปี 2559 ได้รับการแต่งตั้งเป็น “องคมนตรี”
– ปี 2563 ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ประธานองคมนตรี”

5 นายกรัฐมนตรี (2)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เกิด 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 ชื่อเล่น ตู่ เป็นทหารบกและนักการเมืองชาวไทย องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งก่อรัฐประหาร พ.ศ. 2557 และเป็นคณะรัฐประหารที่ปกครองประเทศไทย ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะ 5 ปี 1 เดือน 3 สัปดาห์ 3 วัน
– ปี 2557 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้า คสช. ทำการรัฐประหาร
– ปี 2557 ดำรงตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” ต่อจาก “การทำรัฐประหาร”
– ปี 2562 ดำรงตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” จากการเลือกตั้ง ต่อจาก “การทำรัฐประหาร”
– ปี 2566 พ้นจากตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี”
– ปี 2566 ได้รับการแต่งตั้งเป็น “องคมนตรี”

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

ม.หอการค้าไทย ครบรอบ 60 ปี จัดงานมอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ

ม.หอการค้าไทย ครบรอบ 60 ปี จัดงานมอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ “UTCC Distinguished Alumni Awards” จำแนกรางศิษย์เก่าดีเด่น เป็น 7 กลุ่ม

หลุดโป๊ะ! ภาพใบเสร็จชื่อ ‘บุ้ง’ ซื้อโจ๊กสำเร็จรูป-นม ขณะอดอาหารประท้วง

หลุดโป๊ะ! ภาพใบเสร็จชื่อ ‘บุ้ง ทะลุวัง’ ซื้อโจ๊กสำเร็จรูป-นม ขณะอดอาหารประท้วง “ดร.อานนท์” ลั่น บุ้งกินข้าวนะ หยกรออยู่

“โฟร์ท ณัฐวรรธน์” ปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ “เทคะแนน (CANDIDATE)” เป็นศิลปินเต็มตัว!

พร้อมที่จะเทคะแนนให้กับ”โฟร์ท ณัฐวรรธน์”ในเพลง “เทคะแนน (CANDIDATE)” กันหรือยัง? แต่ถ้าเป็นแฟนๆ เขาเลือกหนุ่มขี้อ้อนอย่าง โฟร์ท กันนะ

ช็อตเดียวรู้เรื่อง! ดาวยั่วตัวแม่ แอ่นบั้นท้ายโค้งงอน บอกเลยวาบหวิวสยิวใจ

โอ้โหสร้างเรื่อง! ดาวยั่วตัวแม่ชื่อดัง แอ่นบั้นท้ายโค้งงอนสุดแซ่บ บอกเลยช็อตเดียว วาบหวิวสยิวใจสุดๆ

ฉาวสุดๆ นักร้องลูกทุ่ง โร่ยืมเงินแม่ยก 3 แสน แต่ดันหายหน้า ไม่ยอมคืน

วงการลูกทุ่งมีเรื่องฉาวอีกแล้ว ล่าสุดมีนักร้องคนหนึ่ง โร่ยืมเงินแม่ยกรวมๆ เสียหายหลัก 3แสน แต่หายหน้าหายตา ไม่ยอมคืนเงิน
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า