11 ข้อพึงระวัง! พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ภาพ คุ้มครองเจ้าของผลงานต่อ 50 ปี

ลิขสิทธิ์ภาพ — 29 ก.ย.63 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ต้องออกเพื่อให้การเป็นไปตามสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โดยให้การคุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนด ตำราการแพทย์แผนไทย – ตำรับยาแผนไทยของชาติ เพื่อคุ้มครอง

นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย เพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพิ่มเติมข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ และแก้ไขข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี อันจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1 กำหนดเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้ใช้บริการ” และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “มาตรการทางเทคโนโลยี”

2 แก้ไขอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โดยให้ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายกลับไปใช้อายุความทั่วไป คือ กำหนดให้การคุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

3 กำหนดให้ลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ให้มีอายุ 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

เรื่องที่คนไทยต้องรู้ บัตรทอง ผู้ถือบัตรได้รับสิทธิอะไรบ้าง

4 กำหนดประเภทของผู้ให้บริการโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้ให้บริการในฐานะสื่อกลาง (2) ผู้ให้บริการในการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราว (3) ผู้ให้บริการในการรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ (4) ผู้ให้บริการในการสืบค้นแหล่งที่ตั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์

5 กำหนดให้ผู้ให้บริการที่จะได้รับยกเว้นความรับผิดสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากการให้บริการของตน ต้องเป็นผู้ให้บริการที่ได้ประกาศมาตรการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำไว้อย่างชัดแจ้งและได้ปฏิบัติตามมาตรการนั้น ทั้งนี้ การยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

6 กำหนดข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการในฐานะสื่อกลางไม่ต้องรับผิดสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ หากผู้ให้บริการเป็นสื่อกลางส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านกระบวนการทางเทคนิคที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มการส่งผ่านหรือเลือกผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ และไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น

7 กำหนดข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการในการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราวไม่ต้องรับผิดสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ หากผู้ให้บริการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไม่แทรกแซงการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้บริการ และมีระบบที่ทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

8 กำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับผิดสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ หากผู้ให้บริการไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่ามีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตนให้บริการ และได้นำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระงับการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ชักช้าเมื่อได้รู้หรือได้รับแจ้งถึงการละเมิดนั้น

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา ไม่แจ้งในโพสต์ปรับ 10,000

9 กำหนดให้ผู้ให้บริการสืบค้นแหล่งที่ตั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิดสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ หากผู้ให้บริการไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่ามีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และได้นำแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระงับการเข้าถึงแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ชักช้าเมื่อได้รู้หรือได้รับแจ้งถึงการละเมิดนั้น

10 กำหนดให้การให้บริการ ผลิต ขาย หรือแจกจ่าย ซึ่งบริการ ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ทำให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผลเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี และกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับกรณีดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษ

11 กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

น้องไข่เน่า ประกาศ เลิกทำ OnlyFans อย่างถาวร หลังโดนหมายเรียก เผย ยอมถอยดีกว่าดันทุรัง

ยอมถอย! น้องไข่เน่า ประกาศ เลิกทำ OnlyFans หลังโดนตำรวจเรียก กรณีเมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2564 ตำรวจไซเบอร์ได้ออกหมายเรียก น้องตะวัน หรือ น้องไข่เน่า จ […]

ถูกและดี! แนะนำกินสมุนไพรไทย ทานระหว่างและหลังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย

ถูกและดีหาซื้อได้ตามตลาด กรมการแพทย์แผนไทย แนะนํากินสมุนไพรไทย ทานระหว่างและหลังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย

อาลัย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถูกกระทิงขวิด เสียชีวิต 1 ราย ขณะปฎิบัติหน้าที่

อาลัย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถูกกระทิงขวิด เสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ บาดเจ็บอีก 1 ราย ขณะปฎิบัติหน้าที่

เปิดใจ ลุงขายไอติม เทศกิจไม่ได้ฉกเงิน “เข้าใจต่างคนต่างทำหน้าที่”

เปิดใจ ลุงขายไอติม หลังมีคลิปไวรัลทั่วโลกออนไลน์ ยืนยันเทศกิจไม่ได้ฉกเงินแค่หยิบกระป๋องใส่ท็อปปิ้งไอศกรีม “เข้าใจต่างคนต่างทำหน้าที่”

แพรวา ณิชาภัทร จับมือ ฝน ศนันธฉัตร เข้าพบเจ้าหน้าที่ หลังจับคนร้ายปล่อยคลิปได้!

แพรวา ณิชาภัทร และ ฝน ศนันธฉัตร เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์หลังมีความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่ทั้ง2 ถูกปล่อยคลิปที่โดนแอบถ่ายจากตึกดังย่านอโศก

สรยุทธงง เจอข้อความแชร์ต่อ ใคร ฉีดไฟเซอร์-โมเดอร์นา ถึงตาย ลั่นนี้มัน ข้อมูลเท็จ!

ตรวจสอบด่วน! สรยุทธถึงกับงง เจอข้อความแชร์ต่อ ใครฉีดไฟเซอร์-โมเดอร์นา ถึงตาย ลั่นนี้มัน ข้อมูลเท็จ! วอนหน่วยงานแก้ไข

LINE UP ! ศิลปิน K-pop ที่ขึ้นแสดงที่คอนเสิร์ตครบรอบ 10 ปี ‘MU:CON 2021’

‘MU:CON 2021’ ที่ฉลองครบรอบ 10 ปีในปีนี้ กำลังจะจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม งานนี้ศิลปิน k-pop ชื่อดังเข้าร่วมเพียบ!