หนุ่ย พงศ์สุข แชร์มุมมองกรุงเทพฯ พร้อมเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจ

หนุ่ย พงศ์สุข เจ้าพ่อเทคโนโลยี แชร์มุมมองกรุงเทพฯ กำลังพัฒนาเป็นเมือง Smart City ย้ำความเป็นศูนย์รวมมหานครแห่งเศรษฐกิจ

หนุ่ย พงศ์สุข แชร์ประสบการณ์ผ่านไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันในกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมหานครแห่งเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงที่ใกล้เข้าสู่เมือง Smart City ผ่านโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร อย่างเช่น การแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน กทม.Connect เพิ่มช่องทางรับชำระภาษีผ่านระบบ QR Payment โดยนำนวัตกรรมดิจิตอลเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทำให้ง่ายต่อการทำธุรกรรมและการลงทุน

ด้านการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครยังพัฒนาการเชื่อมต่อโครงข่ายการสัญจร ทั้งเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับภูมิทัศน์เมือง ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนมหานครแห่งนี้เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการขยายโอกาส เพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพให้คนกรุงเทพฯ  ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) สู่ตลาดโลก

#มหานครแห่งเศรษฐกิจ #กรุงเทพฯในมุมมองใหม่