กรณี ไม้ยืนต้นค้ำประกัน เงินกู้ น.ส.ปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมฯได้ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้พบตัวแทนเกษตรกรและผู้นำชุมชนในการขับเคลื่อนให้มีการปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองมากขึ้น โดยให้รายละเอียดถึงประโยชน์ของการปลูกไม้ยืนต้นในระยะยาวที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวในอนาคต

รัฐบาล ประกาศ เปิดให้นำ ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด ค้ำประกันเงินกู้ได้!

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าว ได้เดินทางไปที่ธนาคารต้นไม้บ้านหนองจิก อ.หนองฉาง โดยมีการชี้แจงถึงนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเอง และนำไม้ยืนต้นนั้นมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อนำไปต่อยอดทำการเกษตรหรือใช้สอยในชีวิตประจำวัน เป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรบ้านหนองจิกให้ความสนใจปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเอง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะใช้พื้นที่การเกษตรในรูปแบบผสมผสาน คือ การปลูกไม้ยืนต้นสลับกับการปลูกพืชผักสวนครัว โดยมีการแบ่งพื้นที่การเพาะปลูกที่ชัดเจน ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เกษตรกรรมอย่างคุ้มค่าที่สุด

ขณะเดียวกัน ยังได้ให้คำแนะนำการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปให้มีความทันสมัยตรงความต้องการของตลาด พร้อมบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม รวมถึงการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกรมฯ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงอบรมการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยหลังจากที่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว กรมฯ พร้อมประสานผู้แทนจำหน่าย ซัพพลายเออร์ และผู้แทนห้างสรรพสินค้าที่เป็นพันธมิตรกับกรมฯ มาคัดสรรสินค้าเพื่อขึ้นจำหน่ายบนศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภค เป็นการขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย เพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นมากขึ้น

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ กรมฯ ธ.ก.ส.และกรรมการธนาคารต้นไม้ได้ร่วมกันตรวจวัดและประเมินมูลค่าไม้ยืนต้นของเกษตรกรที่แสดงความประสงค์ขอใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ และ ธ.ก.ส.ได้ มอบวงเงินสินเชื่อแก่เกษตรกร 2 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 520,437.09 บาท โดยได้นำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกัน 30 ต้น ได้แก่ ยาง 23 ต้น แดง 1 ต้น ประดู่ป่า 1 ต้น มะหาด 1 ต้น รกฟ้า 1 ต้น เสลา 1 ต้น และ พะยอม 2 ต้น โดยเกษตรกรทั้ง 2 ราย รู้สึกดีใจที่ได้รับวงเงินสินเชื่อจากการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันโดยไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้ ทำให้ไม้ยืนต้นนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเติบโตของต้นไม้ เกษตรกรจึงสามารถขยายวงเงินการขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจฯ ที่ต้องการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายสะดวกมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรมฯ และ ธ.ก.ส.เตรียมลงพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เช่น อ่างทอง พิษณุโลก เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า ซึ่งข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีผู้ขอนำไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว 105,381 ต้น มูลค่ารวม 131,649,237.00 บาท โดยเกษตรกรที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 4944 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ด้าน นายอดิเรก วงษ์คงคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไว้กิน ไว้ใช้ ไว้ขาย และรักษาสิ่งแวดล้อม ในที่ดินตนเองและชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัว ชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ จนปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 6,848 ชุมชน ซึ่งส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ล้านต้นต่อปี โดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเอง

อนึ่ง สิ่งที่เพิ่มเติม คือ สามารถนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นคง ป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติของสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตทางการเกษตรและต้นไม้ เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากอีกด้วย

ข่าวดี! ธ.ก.ส.เปิดให้เกษตรกรใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันเงินกู้

ราชกิจจาฯประกาศ “ไม้ยืนต้น” เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด

เช็กเลยกลุ่มสีอะไร สธ.เคาะปรับแนวทางเวลารักษาโควิด 5+5 โมลนูพิราเวียร์ เป็นยาหลัก

อีโอซี เห็นชอบปรับเวลารักษาโควิด 5+5 โดยรับยาที่ร้านยาได้แบบมีใบสั่งแพทย์ โมลนูพิราเวียร์ ยาหลักในการรักษา

The Continental ซีรีส์ภาคก่อนของ John Wick เตรียมฉายทางสตรีมมิ่งภายในปี 2023

The Continental ซีรีส์ภาคก่อนของ John Wick ขยายจักรวาลนักฆ่าเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ Winston สมัยหนุ่ม ก่อนก่อตั้งโรงแรม ซีรีส์ภาคก่อนของ John Wick […]

หวยประวิตร ครบรอบ 77 ปี ให้โชคคอหวยเต็มๆ เลขท้ายสองตัว 42

หวยรัฐบาล 16 สิงหาคม 2565 หวยประวิตร ครบรอบ 77 ปี เลขพ.ศ.เกิดให้โชคคอหวยเต็มๆ รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เฮกันลั่นเมือง

ประยุทธ์ ฝากแง่คิดธรรมะเหตุผลขึ้นค่าไฟ ทำอย่างไรประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด

ประยุทธ์ นายกฯ รมว.กลาโหม ฝากแง่คิดธรรมะเหตุผลขึ้นค่าไฟ แนะทำอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนน้อยที่สุด
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า