“ผู้ตรวจฯ” ชี้ชัด “บิ๊กตู่” ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

“ประยุทธ์” รอด !! ผู้ตรวจการแผ่นดิน วินิจฉัยคุณสมบัติแคนดิเดทนายกฯ พปชร. ไม่เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

14 มี.ค.62-นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ที่ประชุมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยร่วมกันเห็นว่า มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเบื้องต้นว่า 1.คำร้องนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ ซึ่งเห็นว่าคำร้องนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ 2.กรณีร้องเรียนว่าพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีลักษณะต้องห้ามมิให้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 วงเล็บ 15 ของรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยว่า คำว่า “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ต้องมีลักษณะ 1.ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 2.มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และปฏิบัติงานประจำ 3.อยู่ในบังคับบัญชา หรือในกำกับดูแลของรัฐ 4.มีเงินเดือนค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ เข้าข่าย 2 องค์ประกอบใน ข้อ 2 และข้อ 4

นายรักษเกชา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เมื่อวินิจฉัยแล้วถึงแม้ว่าจะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ หรือหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และปฏิบัติงานประจำ โดยมีเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามกฎหมายก็ตาม แต่เงินเดือนดังกล่าว ได้มาจากการได้รับแต่งตั้งโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้พล.อ.ประยุทธ์ เป็นหัวหน้า คสช. ซึ่งมิใช่เป็นการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย ดังนั้นหากเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองของประเทศ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของชาติ อันเป็นการเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งหัวหน้า คสช.มิได้มีสถานะตำแหน่งหน้าที่ หรืออำนาจงาน ทำนองเดียวกันกับพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

“ดังนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช.จึงมิได้มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ดังที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้าง ส่วนกรณีที่ร้องเรียนว่า กกต.ประกาศรับรองรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ของพรรคพลังประชารัฐ. เมื่อเห็นแล้วว่าพล.อ.ประยุทธ์ มิได้มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังที่ได้พิจารณามาแล้วข้างต้น กกต.จึงสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ไม่มีเหตุให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะต้องเสนอเรื่องขอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขอวินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว โดยหลังจากนี้ จะแจ้งให้กับผู้ร้องทราบต่อไป”นายรักษเกชา ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคำร้องดังกล่าวมาตากกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีพรรคพลังประชารัฐ เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 88 และ 89 และมาตรา 160 ประกอบมาตรา 98 (15) หรือไม่ ในตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย จะถือว่าเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นแคนดิเดตนายกฯ เพราะถือว่าเป็น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” 
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ