สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรฯ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย พระราชทานพระราโชวาท เกษตรกรรมเป็นสาขาที่น่าสนใจศึกษา

วันที่ 11 ก.พ. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทเปิดการประชุม ตอนหนึ่งว่า การศึกษาสาขาเกษตรในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปจากแต่ก่อนมาก เนื่องด้วยวิทยาการด้านต่าง ๆ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว  นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านเกษตรเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกษตรกรรมเป็นสาขาที่น่าสนใจศึกษายิ่งขึ้น และเป็นสาขาวิชาชีพที่ดี นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้ว หากไปประกอบอาชีพเกษตรกรก็จะเป็นเกษตรยุคใหม่ที่มีความรอบรู้ ทั้งเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นใหม่ หากนำมาใช้งานผสมผสานกันก็น่าจะบังเกิดผลดี อย่างไรก็ตามนักศึกษาไม่ควรประมาท เมื่อเรียนจบหรือไปประกอบอาชีพจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ในด้านที่จะมีผลเจริญงอกงาม เช่น การจัดการ การตลาด เป็นต้น และหมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพราะสังคมและโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลทั้งในทางดีและทางร้าย จึงคิดเตรียมการล่วงหน้าเมื่อมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นจะได้แก้ไขให้ลุล่วงผ่านพ้นไปได้

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สืบสานศาสตร์พระราชาของอาชีวศึกษาเกษตร  ผลงานดีเด่นของศิษย์เก่าสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อกท.)หน่วยพะเยา ผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสมาชิก อกท. ผลงานศิลปะเกษตรของสมาชิก อกท. ผลงานวิชาการทางการเกษตรของหน่วย อกท.จำนวน 12 หน่วย  รวมถึงผลงานนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยของสมาชิก อกท.