ภูเก็ต ออกประกาศขั้นตอนจัดการศพผู้เสียชีวิตจาก โควิด-19

โควิด-19 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1824 / 2563 เรื่องมาตรการจัดการศพและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในจังหวัดภูเก็ต มีสาระสำคัญ ดังนี้

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในปัจจุบันที่ได้แพระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีหรือความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคมพ.ศ. 2563 เกี่ยวกับโรคติดต่อดังกล่าวและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19

จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตพบว่ายังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเหตุผลซึ่งทางการแพทย์เห็นว่าการจัดการศพผู้เสียชีวิตที่ซึ่งเกิดจากสาเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ จึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากศพผู้เสียชีวิตขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (3) (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 และ7(1)ข้อ 11 ข้อ 14 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548(ฉบับที่1)ลงวันที่ 25 มีนาคมพ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตตามมติที่ประชุมครั้งที่ 16 / 2563 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

1.สำหรับศพซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ห้ามดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 ห้ามมิให้นำศพที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกนอกเขตจังหวัด

1.2 ห้ามมิให้อาบน้ำทำความสะอาดศพ

1.3 ห้ามมิให้ฉีดยารักษาสภาพศพ

1.4 ห้ามมิให้เปิดถุงบรรจุศพหลังการเก็บศพ

1.5 หากญาติผู้เสียชีวิตต้องการนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา กรณีผู้เสียชีวิตชาวไทยจะต้องจัดการนำศพไปประกอบพิธีภายใน 3 วัน กรณีผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติจะต้องจัดการนำส่งไปประกอบพิธีภายใน 5 วันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

1.6 หากไม่มีญาติมาติดต่อหรือญาติไม่สามารถนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะจัดการนำศพประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแทนการประกอบพิธีทางศาสนาตามความข้างต้นสามารถใช้ได้ทั้งวิธีการเผาและฝังศพ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเชื่อและประเพณีตามศาสนาของผู้เสียชีวิต

2.ห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดใดเกี่ยวกับศพซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป

การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้อย่างเด็ดขาด ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ฉบับที่หนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนพ.ศ. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สูงสุดในรอบวัน! อินเดีย ป่วย โควิด19 ทะลุ 190,000 ราย

เว็บไซต์ซินหัว เผยข้อมูล อินเดีย มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โควิด19 รายใหม่ 8,392 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ผู้ป่วยอยู่ที่จำนวน 190,535 ราย

น้องพายุ แอบกินน้ำส้มป่ะป๊าจนเป็นเหตุ มือลั่น! ทำแก้วตกแตก

หลังจากที่ น้องพายุ ลูกแฝดสุดน่ารักของ ชมพู่ อารยา – น็อต วิศรุต ได้แอบกินน้ำส้มของป่ะป๊า ต่อหน้าต่อตา จนคุณพ่อน็อตลั่นว่า “ใครแอบกินน้ำส้มป่ะป๊า”

คลุกวงในข่าว! รักแท้!! แพ้รางวัลที่หนึ่ง ผัวหอบ 12 ล้านหนีเมีย โฟนอินทนายรณณรงค์

รักแท้!! แพ้ รางวัลที่หนึ่ง ผัวหอบ 12 ล้านหนีเมีย เมียร้องทนายดัง ตามหาสามี ถูกหวย 12 ล้าน ล่องหน โฟนอิน คลุกวงในข่าว! ทนายรณณรงค์

น่ากังวล! สิงคโปร์ป่วย โควิด19 กว่า5ร้อยราย ติดเชื้อในประเทศ

เว็บไซต์ซินหัว รายงานว่า สิงคโปร์ พบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด19 รายใหม่ ติดเชื้อในประเทศถึง 518 ราย ทำให้แดนลอดช่อง มีผู้ป่วยสะสมในประเทศนี้

บ้านห้วยห้อม หมู่บ้านกลางหุบเขา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านห้วยห้อม หมู่บ้านกลางหุบเขา ในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุมชนชาวไทยภูเขาที่รวมกลุ่มกันปลูกกาแฟและแปรรูปมาเป็นสินค้าให้นักท่องเที่ยว