“น้ำแล้ง แต่ไม่แล้งน้ำใจ” กรมชลฯ จับตาพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ พร้อมให้การช่วยเหลือ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (28 พ.ย. 62) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย สามารถสนับสนุนน้ำได้เฉพาะการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ส่วนที่เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถสนับสนุนน้ำสำหรับทุกกิจกรรมได้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

ด้านการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 6 ทำการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้แก่พื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 18 เครื่อง และ จังหวัดชัยภูมิอีก 17 เครื่อง รวม 35 เครื่อง สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานได้กว่า 4,200 ไร่ พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ทำการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการชลประทานชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร และรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ เกิดการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการน้ำและวางมาตรการใช้น้ำอย่างประหยัด และให้มีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดฤดูแล้งนึ้

สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน (JMC) เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำ ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน และแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 62/63 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เริ่มทำการส่งน้ำปลูกพืชฤดูแล้งตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

ด้านจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานขุดลอกลำเสียวใหญ่ บริเวณบ้านกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า